Autoverkoopondersteuning met resultaat
 • 085 500 11 77
 • info@privatecars.nl

Voorwaarden technische verkoopkeuring Private Cars B.V.

De ‘VOORWAARDEN TECHNISCHE VERKOOPKEURING PRIVATE CARS B.V.’ zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Private Cars B.V. en Opdrachtgever met betrekking tot de TECHNISCHE VERKOOPKEURING PRIVATE CARS B.V..

Tijdens de TECHNISCHE VERKOOPKEURING PRIVATE CARS B.V. wordt de algehele technische toestand van een voertuig onderzocht volgens een keuringsprotocol. Dit protocol is opgesteld op basis van de behoeften van opdrachtgevers, de technische mogelijkheden en de bijbehorende tijd en kosten.

Definitie van enkele begrippen

 • PRIVATE CARS B.V.: de vestiging zoals vermeld op het eerste blad van het keuringsrapport.
 • OPDRACHTGEVER: natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht en voor wiens rekening de PRIVATE CARS B.V. TECHNISCHE VERKOOPKEURING wordt uitgevoerd.
 • TECHNISCHE VERKOOPKEURING: een door PRIVATE CARS B.V. uitgevoerde TECHNISCHE VERKOOPKEURING.

Momentopname
Met de PRIVATE CARS B.V. TECHNISCHE VERKOOPKEURING wordt de technische toestand van een voertuig op een bepaald moment vastgesteld. Hierbij wordt enkel gekeken naar de technische toestand voor zover deze aan de hand van het keuringsprotocol kan worden vastgesteld. Geconstateerde gebreken leiden niet automatisch tot een advies tot reparatie; hiervoor is eerst verder onderzoek nodig. Omdat de TECHNISCHE VERKOOPKEURING een momentopname is, kan PRIVATE CARS B.V. ongeacht de inhoud van het keuringsrapport niet instaan voor de blijvende goede werking van (onderdelen van) het voertuig na de TECHNISCHE VERKOOPKEURING.

Beperkingen TECHNISCHE VERKOOPKEURING

 • De van de TECHNISCHE VERKOOPKEURING deel uitmakende proefrit wordt gehouden in de directe omgeving van de keuringslocatie. Hierdoor kan de keurmeester het voertuig niet op alle snelheden testen, zeker niet boven de wettelijk toegestane snelheden. PRIVATE CARS B.V. is daarom niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zich boven deze snelheden openbaren.
 • Onderdelen, zittingen en bekledingsdelen worden voor zover mogelijk visueel geïnspecteerd en op werking gecontroleerd met de technische hulpmiddelen die PRIVATE CARS B.V. daarvoor heeft. Ze worden niet gedemonteerd of onderworpen aan sterkteproeven.
 • Bij een voertuig met gereinigde motorruimte kan niet exact worden beoordeeld of er sprake is van vloeistoflekkages, nu of op termijn.
 • Bij een nat voertuig kunnen kleine deukjes en lakbeschadigingen onopgemerkt blijven.
 • Als op de keuringslocatie gebruik moeten worden gemaakt van een 2-koloms hefbrug, is PRIVATE CARS B.V. niet aansprakelijk voor een mogelijk onjuiste beoordeling van stuurinrichting en wielophangingsdelen.
 • Slijtagedelen worden niet beoordeeld op nieuwstaat.
 • De hoeveelheid sleutels en handzenders wordt niet vergeleken met de levering door de fabrikant.

Bouwjaar en kilometers
Als bouwjaar wordt het jaar vermeld waarin het voertuig nieuw in gebruik is gesteld.
Voor geïmporteerde voertuigen wordt het bouwjaar aan de hand van de voorliggende
bescheiden vastgesteld. PRIVATE CARS B.V. is niet aansprakelijk voor op deze bescheiden vermelde onjuistheden. Bij gebruikte geïmporteerde voertuigen beschikt PRIVATE CARS B.V. niet over relevante informatie over verreden kilometers. Bij controle van de Nationale Auto Pas wordt aangegeven of er een opbouw heeft plaatsgevonden en of deze logisch is, conform de normen van de Nationale Auto Pas.

Carrosserie en chassis
Zowel carrosserie als chassis worden uitwendig visueel geïnspecteerd op roestinwerking. Inwendige roestinwerking kan met de OCCASSIONKEURING niet worden beoordeeld. Wanneer voertuigschade uit het verleden invloed heeft op de kwaliteit van het voertuig of de verkeersveiligheid en bedrijfszekerheid, dan wordt hierover apart een aantekening gemaakt. De keurmeester beoordeelt de kwaliteit van uitgevoerd schadeherstel op basis van de algemene indruk hiervan, zonder metingen of demontage van delen. Goed uitgevoerd spuitwerk heeft geen negatief effect op de kwaliteit.

Accu, dynamo en verlichting
De elektrische installatie wordt beoordeeld op werking en conditie.

Airco
De airco wordt gecontroleerd op in- en uitschakelen. Temperatuurinstellingen worden niet gecontroleerd.

Audiosystemen en navigatiesystemen
De audiosystemen en navigatiesystemen worden alleen gecontroleerd op in- en uitschakelen.De controle blijft achterwege als bedieningsdelen en/of benodigde cd-roms afwezig blijken.

Stuurinrichting, wielophanging en banden
Tijdens de proefrit wordt de werking van de schokdempers getest. Het gemiddelde weggedrag van het betreffende merk en type voertuig geldt hierbij als maatstaf. Aan slijtage onderhevige onderdelen, veelal alle draai- en scharnierpunten, worden beoordeeld op overmatige slijtage. De profieldiepte van de banden wordt gemeten en geïnspecteerd op uitwendig waarneembare beschadigingen en een afwijkend slijtagebeeld. Bij een profieldiepte van 2,5 millimeter of minder adviseert PRIVATE CARS B.V. vervanging van de band. 

Benzinemotor
Tijdens de proefrit wordt de motor beoordeeld op zowel prestatie als op aanwijzingen die duiden op overmatige slijtage, zoals abnormale geluiden. Indien mogelijk wordt het motormanagementsysteem uitgelezen op foutcodes. Met een uitlaatgasanalyse wordt de werking van de kleppen en de afstelling van carburateurs, het brandstofinspuitsysteem en/of de LPG-installatie gecontroleerd. Het uitlaatsysteem wordt geïnspecteerd op lekkages en roetsporen. Alleen bij lekkage, en niet bij enkel roetsporen, kan de verdere levensduur en/of een tijdstip van vervanging worden vastgesteld. Als overmatig olieverbruik van de motor wordt vermoed, wordt dit in het keuringsrapport vermeldt: dit duidt vaak op motorslijtage. De mate van olieverbruik is niet vast te stellen met de TECHNISCHE VERKOOPKEURING, omdat hiervoor een langere afstand moet worden gereden. Het koelsysteem wordt visueel gecontroleerd op lekkages. Ook koelsysteemdelen die zich in het interieur bevinden, zoals de kachelradiateur, worden voor zover zij zichtbaar zijn gecontroleerd.

Dieselmotor
De keuring van een dieselmotor vindt in de basis op dezelfde manier plaats als de keuring van een benzinemotor, behalve dat de uitlaatgasanalyse niet wordt uitgevoerd. Een roetmeting kan op verzoek tegen meerprijs worden uitgevoerd. In de beoordeling van de dieselmotor worden ook verschijnselen als sterk verhoogde carterdruk, bijgeluiden, overmatige olielekkage en zichtbaar olieverbruik meegenomen. Onder olielekkage valt niet het ‘zweten’ van motoren. Slijtage en afstelling van de brandstofpomp en verstuivers/injectoren worden niet beoordeeld tijdens de TECHNISCHE VERKOOPKEURING.

Koppeling, aandrijving en versnellingsbak
Tijdens de proefrit wordt de aandrijving op overmatige slijtage getest aan de hand van eventuele abnormale geluiden. Bij de versnellingsbak bepalen de ervaringen tijdens het schakelen het oordeel over werking en slijtage. De koppeling wordt beoordeeld op een goede werking en, voor zover de constructie dit toelaat, de mate van slijtage. Kruiskoppelingen, stofhoezen en dergelijke worden afzonderlijk op slijtage en beschadigingen gecontroleerd.

Remmen
Tijdens de proefrit wordt de werking van de remmen gecontroleerd. De slijtage van de zichtbare remdelen en de conditie van de remleidingen en remslangen worden beoordeeld. Trommelremmen worden uitsluitend via het eventueel aanwezige inspectiegat geïnspecteerd. Op basis van de bij PRIVATE CARS B.V. beschikbare gegevens worden de dikten van remschijven beoordeeld. Door de complexiteit van deze maten, kunnen hierbij afwijkingen met fabrieksgegevens voorkomen. Het hydraulische gedeelte van het remsysteem wordt alleen uitwendig gecontroleerd op lekkages, zonder demontage van remtrommels. 

Aansprakelijkheid & klachten

 • Klachten moeten zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 7 dagen na het ontstaan ervan en uiterlijk binnen twee maanden na de TECHNISCHE VERKOOPKEURING, schriftelijk worden gemeld aan PRIVATE CARS B.V.. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen, als er nog geen reparaties aan het voertuig zijn verricht.
 • PRIVATE CARS B.V. aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor directe schade, als deze aantoonbaar is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen door PRIVATE CARS B.V..
 • PRIVATE CARS B.V. aanvaardt aansprakelijkheid tegenover de Opdrachtgever voor de gevolgen van het niet opmerken van technische gebreken, die wel gesignaleerd hadden kunnen worden bij een voldoende zorgvuldige uitvoering van de TECHNISCHE VERKOOPKEURING uitsluitend als het voertuig aantoonbaar een gebrek had op het moment van keuren en dit tevens een controleonderdeel was binnen het keuringsprotocol. Deze aansprakelijkheid van PRIVATE CARS B.V. vervalt als er meer dan 7 dagen zijn verstreken na de TECHNISCHE VERKOOPKEURING of als meer dan 250 kilometer met het voertuig is afgelegd na de TECHNISCHE VERKOOPKEURING.
 • De in het vorige lid bedoelde aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de herstelkosten aan het voertuig met een maximum van €300,00 per voertuig.
 • PRIVATE CARS B.V. is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van een roetmeting, voor schade als gevolg van normaal en voor de keuring noodzakelijk gebruik van het voertuig en voor schade als gevolg van onjuiste aanwijzingen van de Opdrachtgever.
 • PRIVATE CARS B.V. is nooit aansprakelijk voor andere dan in dit artikel genoemde schade die Opdrachtgever mocht lijden, zoals indirecte schade en gevolgschade (waaronder bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade).

Verkoop met Private Cars

 • Goede verkoopprijs
 • Vakkundige ondersteuning
 • Snel en goed online adverteren
 • Uitstekende verkooppositie
 • Serieuze kopers

Heeft u een vraag?

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op:

Telefoon:     (07:30 - 21:30 uur, ma t/m za)
E-mail:       info@privatecars.nl

Verkoopprijs vergelijker

Samen met Private Cars verkoop je de auto echt voor de beste prijs.
Bereken uw winst